Orzeski

Sposób odżywiania się orzęsków oraz pokarm są bardzo zróżnicowane; większość żywi się bakteriami lub drobnymi protistami. Cząstki pokarmu zostają skierowane do otworu gębowego położonego u jednych na powierzchni komórki, a u innych na dnie płytkiego lub kanalikowatego zagłębienia, po czym są trawione wewnątrz wakuoli pokarmowych, formujących się poniżej otworu gębowego. U orzęsków słodkowodnych poziom wody w komórce reguluje wyspecjalizowana organella, zwana wakuolą kurczliwą. Ponieważ orzęski te są hipertoniczne w stosunku do środowiska, nieustannie pobierają z otoczenia wodę drogą osmozy; jej nadmiar usuwają z ciała orzęska wakuole kurczliwe. Orzęski różnią się od pozostałych protistów obecnością jąder dwóch rodzajów: jednego lub większej liczby małych diploidalnych mikronukleusów, które uczestniczą w rozmnażaniu, i większych poliploidalnych makronukleusów, regulujących metabolizm i wzrost komórki. Większość orzęsków jest zdolna do procesu płciowego zwanego koniugacją, w którym dwa osobniki łączą się i wymieniają materiał genetyczny. W obrębie każdego gatunku biolodzy rozróżniają kilka typów koniugacyjnych. Osobniki należące do różnych typów koniugacyjnych wyglądają identycznie, lecz różnią się genetycznie pod względem dopasowania płciowego. Skoro nie wykazano fizycznych różnic między typami koniugacyjnymi, określanie ich mianem „samców" i „samic" jest niewłaściwe.
pracownikzukrainyzatrudnienie.pl