Mutacje

Mutacje pewnego typu są wywoływane przez sekwencje DNA, które „wskakują" w środek genu. Te ruchome sekwencje DNA znane są jako ruchome elementy genetyczne lub transpozony. Nie tylko zakłócają one funkcje genów, ale także mogą całkowicie wyłączać aktywne geny. Transpozony odkryła Barbara McClintock w latach pięćdziesiątych u kukurydzy. Zaobserwowała, że niektóre geny spontanicznie włączają się lub wyłączają i na tej podstawie wywnioskowała, że u podłoża tego zjawiska leży przemieszczanie się fragmentu DNA z jednego miejsca chromosomu w inne, gdzie może dojść do inaktywacji genu. Dopiero jednak rozwój metod rekombinacji DNA i odkrycie transpozonów u wielu różnych organizmów pozwoliło wyjaśnić to zjawisko. Dziś wiemy, że transpozony są fragmentami DNA długości od kilkuset do kilku tysięcy zasad. Do włączenia się w nowe miejsce w obrębie chromosomu wymagają aktywności enzymu transpozazy. W uznaniu odkryć i wnikliwej ich interpretagi McClintock otrzymała w 1983 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Większość transpozonów to retrotranspozony, replikujące się za pośrednictwem cząsteczki RNA. Odwrotna transkryptaza przepisuje następnie informację ponownie na DNA tuż przed wbudowaniem się transpozonu w gen. Wiele retrotranspozonów angażuje maszynerię transkrypcyjną komórki gospodarza do produkcji odwrotnej transkryptazy. Ze względu na wykorzystywanie aktywności tego enzymu przez retrotranspozony, uczeni postawili hipotezę, że wiele retrotranspozonów wyewołuowało z retrowirusów i odwrotnie, niektóre retrowirusy pochodzą od retrotranspozonów.