Dobor naturalny

Dobór naturalny jest mechanizmem ewolucji przedstawionym po raz pierwszy przez Darwina; polega on na tym, że te osobniki z populacji, które są lepiej przystosowane do środowiska, mają większe szansę przeżycia i wydania potomstwa. W ciągu kolejnych pokoleń udział korzystnych alleli w populacji wzrasta. W przeciwieństwie do innych procesów mikroewolucyjnych, dobór naturalny prowadzi do adaptacyjnych zmian ewolucyjnych. Nie tylko tłumaczy, dlaczego organizmy są dobrze przystosowane do swoich środowisk, ale również pozwala wyjaśnić zadziwiającą ich różnorodność. Dobór naturalny umożliwia populacjom zmiany, które pozwalają im przystosować się do różnych środowisk i trybów życia. Dobór naturalny to zróżnicowany rozród osobników o różnych cechach, czyli fenotypach w odpowiedzi na czynniki środowiska. Zachowuje on osobniki o fenotypach korzystnych i usuwa osobniki o fenotypach niekorzystnych. Te, które przeżywają i wydają płodne potomstwo, odnoszą korzyść selekcyjną. Mechanizm doboru naturalnego nie stwarza organizmów „doskonałych". Usuwa raczej te osobniki, których fenotypy są gorzej przystosowane do wymagań środowiska, umożliwiając lepiej przystosowanym przetrwanie i przekazanie swoich alleli potomstwu. Zmniejszając częstość alleli warunkujących wystąpienie cech mniej korzystnych, zwiększa prawdopodobieństwo spotkania się korzystnych alleli, odpowiedzialnych za adaptacje u potomstwa.